Vragen?

Disclaimer

Algemene informatie
Deze website wordt beheerd door The Compound Company en alle rechten hieromtrent zijn eigendom van en voorbehouden The Compound Company.
 
Aansprakelijkheid voor inhoud
De aangeboden inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. The Compound Company biedt evenwel geen garantie voor de nauwkeurigheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid, de bruikbaarheid en de tijdigheid van de inhoud. De respectievelijke gebruiker is derhalve in het algemeen verplicht de geschiktheid van alle inhoud voor het beoogde gebruik professioneel na te gaan of professioneel na te laten gaan.

The Compound Company is in overeenstemming met de algemene wetten aansprakelijk voor de eigen inhoud op deze websites. The Compound Company is echter niet verplicht overgebrachte of opgeslagen informatie van derde partijen te monitoren of omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen. Algemene wettelijke verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf de datum van kennisname van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van een dergelijke inbreuk zal The Compound Company de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Deze website en alle productinformatie (hierna "Productinformatie" of "Productinhoud") wordt verstrekt "zoals het is" en voor zover de wet dit toestaat, zonder enige (expliciete of impliciete) garantie, verbintenis of aansprakelijkheid. Tenzij in het geval van opzettelijk wangedrag is The Compound Company niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of samenhangend met het gebruik van deze informatie. The Compound Company is in geen geval verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eender welke indirecte, incidentele of gevolgschade die is veroorzaakt door of samenhangt met het gebruik van zulke inhoud.

Aansprakelijkheid voor links
De inhoud van deze website omvat ook links naar externe websites waarover The Compound Company geen controle heeft. The Compound Company kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites. De respectievelijke aanbieder of beheerder van die externe websites is te allen tijde aansprakelijk voor de inhoud ervan. De websites waarnaar wordt gelinkt, werden op het moment dat de links werden geplaatst gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op dat moment is geen illegale inhoud herkend. Permanente controle van de pagina's waarnaar wordt gelinkt, is onredelijk zonder concrete aanwijzingen voor overtredingen. Na kennisgeving van een dergelijke inbreuk zal The Compound Company de betreffende links onmiddellijk verwijderen. The Compound Company is verder niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of hun inhoud.

Auteursrecht
Op de inhoud en werken op deze pagina's die door The Compound Company zijn opgesteld, is auteursrecht van toepassing. oor het kopiëren, verwerken, verspreiden en voor elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van The Compound Company vereist. In het geval dat de inhoud niet door The Compound Company is opgesteld, wordt het auteursrecht van derde partijen geëerbiedigd. Inhoud van derde partijen wordt in het bijzonder als zodanig gemarkeerd. Indien een gebruiker echter een inbreuk op het auteursrecht vaststelt, vraagt The Compound Company de gebruiker dit te melden. Na kennisgeving van een dergelijke inbreuk zal The Compound Company de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Productinformatie
Informatie en documenten van derde partijen
Voor zover de aan de gebruiker verstrekte Productinformatie is gebaseerd op de voorraadgegevens van derde partijen, kan de datum van de meest recente update in de data sheet worden teruggevonden.
Hoewel The Compound Company alles in het werk heeft gesteld om de nauwkeurigheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid, de tijdigheid en de bruikbaarheid van de informatie van derde partijen te verzekeren, aanvaardt The Compound Company in de mate waarin dit door de wet wordt toegelaten geen garantie of aansprakelijkheid.

The Compound Company informatie en documenten
Informatie over producten van The Compound Company is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van The Compound Company en stemt overeen met de bepalingen van de toelatingsautoriteit. Dit stelt de gebruiker echter niet vrij van de verplichting om zelf onderzoek en tests te realiseren, aangezien de verwerking en de toepassing van het product door meerdere factoren kan worden beïnvloed. Aangezien de opslag en het gebruik buiten de controle van The Compound Company vallen en The Compound Company niet alle relevante omstandigheden kan voorzien, sluit The Compound Company alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste opslag en onjuist gebruik uit.

De toepassing van het product in domeinen die niet in dit handboek zijn beschreven, is niet door The Compound Company gecontroleerd. Dit geldt in het bijzonder voor toepassingen die onder een toelating of vergunning van de toelatende autoriteit vallen, maar niet door The Compound Company zijn aanbevolen. The Compound Company sluit daarom alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijke toepassing uit.

Diverse factoren en met name lokale of regionale milieufactoren kunnen het effect van het product beïnvloeden. The Compound Company of The Compound Company’s distributiepartners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zulke gevolgen.
De gebruiker van het product moet zich houden aan de bestaande eigendomsrechten, wetten en regels en de goedkeuringsbepalingen van het product en de instructies. Alle verklaringen en informatie hierin kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene Verkoopvoorwaarden
Tenzij schriftelijk specifiek anders bepaald, zullen de Algemene Verkoopvoorwaarden van The Compound Company niet worden gewijzigd door deze website en de inhoud, het materiaal en de informatie ervan.

Wijzigingen en updates
The Compound Company kan deze Site of gedeelten ervan zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid wijzigen of het gebruik ervan staken, op eender welk moment en volledig naar eigen inzicht, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het updaten van de Site.

Slotbepalingen
Elke eventuele claim of procedure in verband met de Site of het gebruik ervan is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, met uitzondering van eventuele strijdige wettelijke bepalingen